การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

Release Date : 23-05-2020 07:00:00
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดการความรู้ ฐท.กท.  ประจำปี งป.64

นโยบายการจัดการความรู้ ฐท.กท. 

แผนการจัดการความรู้ 

องค์ความรู้หลัก 

คุณลักษณะผู้เชียวชาญ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ .

บัญชีรายชื่อผู้เชียวชาญตามสาขา 

ถอดบทเรียนองค์ความรู้ 

แต่งตั้งผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ ฐท.กท. ประจำปี งป.64 

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของ นขต.ฐท.กท. และ กอง รปภ.ฐท.กท. ประจำปี งป.64 

- กิจกรรมการจัดการความรู้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

แผนการจัดการความรู้ นขต.ฐท.กท. และ กอง รปภ.ฐท.กท. ประจำปี งป.64

- การจัดทำแผนที่ความรู้ของ นขต.ฐท.กท. และ กอง รปภ.ฐท.กท. ประจำปี งป.64

 

KM งป.63